..

__ 7. True or False? Bonifacio wanted to be "Hari ng Bayan".

                     

..