Mga Damdamin at Kuro-kuro sa
Pagiging Pilipino
...................(Feelings and Opinions on Being Filipino)
.
 
EDITORYAL   Mas Matatag Nating Ipahayag: Ipagmalaki ang Pagka-Pilipino!
EDITORIAL   With More Conviction: Be Filipino and Be Proud!
LINK TO THE WHOLE LINE-UP OF ARTICLES: 

SHORT-CUT LINKS TO INDIVIDUAL ARTICLES:

'Good Take' on the Filipino Spirit by Chin-Chin Gutierrez [handed directly to Webmaster]
Pagpupugay sa Aking Inang Bayan by Ed Felipe I. de Vera [handwritten, submitted to Webmaster]
Knowing We Are Poor is a Step to Prosperity by Ernest Tatad [e-mailed to high school e-grtoup]
Were We Trained to be Our Own Greatest Asset?  by Carl Viegelmann [e-mailed to hs e-grtoup]
Why We Are Poor by Francisco Sionil Jose [e-mailed by Jaime General to high school e-grtoup]
I Chose to Be Filipino! by Anna S. Torres [e-mailed after viewing the website]
Who Wants to Be A Filipino?  by Herdy Yumul [sent by Ermin Garcia Jr.]
  Response by Felipe de Leon Jr. [submitted via the guestbook]
I Am A Filipino  by Carlos P. Romulo [sent by Ermin Garcia Jr.]
An Expat's Interesting Observation  by Barth Suretsky [sent by Frank Woolf]
  Response by Flor Caagusan [e-mail forwarded to sanib_alam@yahoo.com]
  Response by Gil Quito [e-mail forwarded to sanib_alam@yahoo.com]
I Have Remained A Filipino  by Tony Figueroa [written in guest book; e-mailed]
Self-respect by Prof. Bernard Karganilla [from Malaya newspaper website]
I Will Always Be A Filipina  by Edessa Ramos-Ott [from Kamalaysayan  website]
With the Philippine Flag, I Was Home by Rudy Liporada [from Kamalaysayan  website]
Realization from a One-Foot Ruler by Ed Aurelio 'Ding' Reyes [from Kamalaysayan website] 

...
We are hoping to add more. Why don't YOU share your own views?
[You can respond with  a full article in the form of a Word .doc file 
attached to an e-mail message sent to  filipinos4life@yahoo.com
Our guestbook box for comments can only accomodate a few lines.]


 
.
..
 Mas Matatag Nating Ipahayag:
'Ipagmalaki ang Pagka-Pilipino!'
-- Isang Editoryal, Agosto 7, 2000

ISANG BUONG buwan na ang nakalilipas magmula noong Hulyo 7, 2000, ika-108 taong kaarawan ng pagkakatatag ng Kataas-taasang Kagagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, nang ilunsad namin ang website na ito, na idinisenyo upang maging isang "natatanging tahanan" ng milyun-milyong Pilipino sa buong daigdig. 
.
..........Ang FILIPINOS FOR LIFE ay nilalayong maging pandaigdigang network at "cyber-home" ng lahat ng mga Pilipinong sumasang-ayon sa islogang "Ipagmalaki ang Pagka-Pilipino!" Inilunsad namin ang proyektong ito upang tumulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa ibayong-dagat na madama at maisaloob nang mas malalim ang panawagang ito, lagpas sa simpleng emosyon o pagiging sentimental, at isabuhay ito sa ating isip, salita at gawa (naaalala n'yo pa ba ang "Panatang Makabayan" natin noon?)
.
..........Sinimulan namin and isang talakayan (forum) sa temang ito sa pamamagitan ng paglalagay sa ipinahayag ng isang nangngangalang Herdy Yumul, isang fresh graduate dito sa Maynila, na nagsabing duda siyang marami ang pipiling maging Pilipino kung bibigyang ngang talaga ng pagkakataong pumili. Nakatanggap kami ng tugon sa ganitong desisyon, at ang sabi'y hindi raw dapat isinama ang artikulong iyon dahil wala naman daw matibay na batayan.  Gayumpaman, inilagay din namin ang isang malaganap (sa mga e-mail) na sanaysay na isinulat ng dayuhan sa Pilipinas na si Barth Suretsky. Paglaon pa, idinagdag namin ang pagsusuri ng beteranong manunulat na si Francisco Sionil Jose na pinamagatang "Why We Are Poor," kalakip ang ilang reaksyon.
.
..........Ngayon, matapos na ang counter ay makabilang ng di bababa sa tatlong daang website visits mula sa iba't ibang dako ng daigdig sa loob ng buong buwang kalilipas, nadarama naming tama ang aming isinagawang panimulang hakbang.
.
..........Inayayahan namin ang pinakamaraming Pilipinong nakayanana naming maabot na silipin itong website at magpadala ng mga komentaryo, sa pamamagitan ng limitadong spasyo sa guest book o sa pamamagitan ng e-mail.  Dahil sa paanyayang ganito, pinanghahawakan man namin ang karapatang mag-edit para kaangkupan ng paksa, para sa pagpapaikli, at para ituwid ang halatang mga pagkakamali sa grammar at pagtitipa, walang puwang para sa amin ang magsensor ng alinmang tugon nang dahil lamang sa di namin pagsang-ayon sa nilalaman nito.

..........Ang pagpapalitang ito ng mga pananaw ay inilunsad bilang isang talakayan o forum; at ang isang forum ay magiging mabisa at masigla lamang kung ito ay patas at malaya. Ang mungkahi namin sa mga may kasalungat na pananaw ay ang pagsusulat ng sarili naman nilang mga komentaryo.  At dagdag pa ang paalalang ang napaka-emosyonal na mga argumento, laluna ang mga atakeng personal, ay hindi nakakakumbinse sa mga sinasagot o maging sa napakaraming tahimik na mga nagbabasa sa mga nakasulat dito. Makapipigil pa nga ang ganito sa iba na tumugon din.  Ang hinihiling namin, kung gayon, ay simpleng mga pagpapahayag ng mga pananaw at damdaming personal nang wala ni pagtatangkang palabasin ang mga ito bilang mga unibersal na katotohanan.
.
..........Marami na ang gumawa nito.  Ang katanungan sa pamagat na "Who Wants Top Be Filipino" ng isinulat ni Yumul ay nasagot na ng isang sanaysay na pinamagatang "I Chose To Be Filipino!" At idinagdag namin ang maraming kahawig na sulatin, kabilang ang ilang matagal nang naisulat ng ilang kaanib ng Kamalaysayan Writers and Speakers. Nagpapahayag din ng kahawig na mga damdamin ang mga komentaryong isinulat sa guest book.
.
..........May mga kaibigang nagsabi sa amin na ang forum na ito raw ay parang "hanging dirty linen in public."  Ang forum na ito ay naglalayong tumulong na makabuo ng positibong konsensus mula sa deka-dekada nang pagsasagawa natin ng pambansang pagbira sa sarili sa harap ng buong mundo. At kung itatapat sa halaga ng malalim na mga insecurity ukol sa kolektibo nating mga katangian at pagkikilanlan, pwedeng isaisantabi muna ang sobrang mga pag-iisip tungkol sa ating imahen sa publiko ng daigdig.  Kailangan nating magkaroon ng isang masiglang constructive forum upang mabuo na nga ang sama-samang pananaw sa ating pagkakilanlan (sense of identity), kamalaysayan (sense of history) at misyon (sense of mission) bilang isang bansa.

..........Ganoon din ang naging pananaw ni Rizal nang isulat niya ang Noli Me Tangere. Sinabi niya sa pambungad, na nagpapaliwanag sa pamagat, na inilalantad niya sa daigdig ang panlipunang kanser ng Pilipinas noong kanyang panahon, upang may "makapagmungkahi ng maigagamot."  Noon ay nananawagan siyang magdaos ng isang pandaigdigang komperensya ukol sa lipunang Pilipino na dadaluhan ng mga tinaguriang "eksperto" ukol sa Pilipinas mula sa iba't ibang bansa.
.
..........Sana ay maging handa tayong makatanggap ng sari-saring pintas o pagpuna sa mga katangian ng mga Pilipino, sapagkat magagawa naman nating kapaki-pakinabang ang karamihan sa mga ito, at may ilan pa nga sa mga pintas o pagpunang ito na may batayan sa katotohanan.
.
..........Sa forum na ito, ang pangunahin nating hinahangad na makalap ay mga pananaw ng mga Pilipino ukol sa temang napaka-Pilipino, sa isang pandaigdigang talastasan ng mga Pilipino sa buong mundo tungkol sa pagiging Pilipino, bagay na hindi pa nagaganap sa ating buong kasaysayan sa nakaran. Talagang kailangan nating makuha ang mga pananaw ng mga kababayan natin sa ibayong-dagat, sapagkat sila ang araw-araw na nakikipag-ugnayan sa mga mamamayan ng ibang bansa at kultura. Kaya ginagamit natin ang teknolohiya ng Internet para sa pagsisikap na ito. At dahil sa kailangang-kailangan din natin ang mga pananaw at damdamin ng ating mga kababayan dito mismo sa ating lupang tinubuan, naghahanda kaming maglunsad ng isang pambansang programa sa radyo na itatambal sa forum na nasa website.
.
..........Lagpas pa sa makapangyarihang pagtatambal ng cyber-media at radyo, mananawagan pa kami na magdaos ng masigla ngunit mahinahong mga talakayan sa mga tahanan, paaralan, pabrika, kabukiran, tindahan, tanggapan, at iba pang lugar, na responsableng pangangasiwaan ng mga sasapi sa pandaigdigang samahang FILIPINOS FOR LIFE (Love for Life, Integrity, Filipinism and Empowerment).  Ilulunsad namin ang organisasyong ito sa darating na Agosto 24, 2000, ika-104 na taong kaarawan ng ating Pagsilang Bilang Bansa.  Sa makasaysayang petsang iyon noong 1896, nahinog na ang gawain ng Katipunan na buuin sa isang kauna-unahang pagkakahabi ang magkakaibang pamayanan sa ating kapuluan, at binago ng Katipunan ang sarili mula sa pagiging asosasyon ng pagtitipon tungo sa pagiging ganap na katipunan, ang kauna-unahang pambansang estado sa kapuluang ito. Malapit na rin naming ipasok sa webste na ito ang ugnay (link) sa maraming mga buhay na halimbawa ukol sa angking galing ng Pilipino
.
..........Mangangahas ba tayong tumugon sa hamon?  Samakatwid, ipahayag nating muli nang may mas matatag na pananalig: "Ipagmalaki ang Pagka-Pilipino!" At magsikap tayong lahat na makapag-ambag ng lahat nating isip, salita at gawa bilang matibay na batayan ng pagmamalaking ito.
.
Mabuhay tayong lahat!  Mabuhay sa atin ang dakilang diwa ng ating mga bayani!

Ed Aurelio C. Reyes
Founding President, 
SanibLakas ng Taongbayan Foundation
Managing Director, 
SanibLakas Program Thrust for Human Development and Harmony
at Founding Executive Director (on leave), Kampanya para sa Kamalayan sa Kasaysayan
Makati City, Agosto 7, 2000

With More Conviction:
'Be Filipino and Be Proud!'
-- An Editorial, August 7, 2000

A FULL MONTH ago today, July 7, 108th anniversary of the Kataas-taasang Kagagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ngBayan, we launched this website designed to be a "special home" for millions of Filipinos worldwide.  FILIPINOS FOR LIFE is intended to be a worldwide network and cyber-home of all Filipinos who can identify with the slogan, "Be Filipino and Be Proud!"  We launched this project to help all our kababayans in the homeland and overseas to feel and internalize this call deeply, way beyond mere sentimentality, and validate it in our thought, word and deed (remember our "Panatang Makabayan" of old?).

..........We kicked off a forum on this theme by mounting an essay written by one Herdy Yumul, a fresh graduate in Manila, who doubted that many would really prefer to be Filipino if real choice were to be given.  We received feedback on this decision, saying that the said article should not have been uploaded because it lacked merit in fact.  Still, we even mounted, as well, a widely-circulated (e-mailed back and forth) essay on the subject by an expatriate, Barth Suretsky.  Later on, we added the piece of veteran writer Francisco Sionil Jose, analyzing "Why We Are Poor," along with some reactions.

..........By now, with no less than three hundred website visits (from various spots on the globe) registered by our counter within the full month just past, we feel that our initial step has been validated. 

..........We have invited as many Filipinos as we have been able to reach to visit this website and send us their feedback, either through the limited space in our guest book or via e-mail. Although we reserve our prerogatives to edit for subject relevance, brevity and decent language and to correct obvious grammatical and typographical errors, it would therefore be unthinkable for us to censor any which response just because we do not agree with its contents. 

..........This exchange of views was mounted as a forum; and a forum can only be effective and lively if it is fair and free.  Our suggestion to those who disagree or are offended by any which remark here is, and shall remain to be, to write in their own comments. And we add the reminder that arguments that are overly emotional, or more so ad hominem, would likely fail to convince those being rebutted or the many other silent readers who get to read all these materials, and discourage others from "speaking up."  So we ask for simple articulations of personal views and sentiments that do not even try to claim universal validity.

..........Many have actually done this.  Yumul's title question "Who Wants To Be Filipino?" has, in a way been answered with an essay titled "I Chose To Be Filipino!" And we added many similar items, including some that had earlier been written by members of the Kamalaysayan Writers and Speakers. The comments in the guest book are brief expressions of parallel sentiments.

..........Some friends have told us the forum might be like "hanging dirty linen in public." To this we say the forum is seeking to help build a positive consensus from all the public self-flagellation our nation has been engaged in through all these decades. And in the face of deeply-rooted insecurities about our collective character and identity, over-concern over our collective public image may take the back seat. We have to have a lively and constructive forum to build our collective sense of identity, sense of history and sense of mission as a nation. 

..........Rizal took the same attitude about "dirty linen" in writing Noli Me Tangere. He said in the introduction, explaining the novel's title, that he was exposing to the open view of the world the Philippine social cancer in his time, so that others might "propose a cure." He was then actually campaigning for an international conference about Philippine society to be attended by experts from various nationalities. 

..........We should be prepared to receive many kinds of criticisms of the Filipino character, because most of these criticisms can be useful and some of them may even be valid.

..........In this forum we mainly seek Filipino views on this very Filipino theme, to be part of a historically unprecedented worldwide discourse among Filipinos about being Filipino. We really need the views and sentiments of our kababayans abroad who are in constant interaction with people of other nationalities and culture, that's why we are using Internet technology for this effort. And because we also very definitely need the views and sentiments of our people who are here in the homeland, we are preparing to launch a nationwide radio program to be tied up with the website forum. 

..........Beyond that powerful tie-up between the cyberspace and radio media, we will be encouraging lively but sober discussions in the homes, schools, factories, farms, shops, offices, and everywhere else on this theme, to be responsibly facilitated by members of the worldwide network called FILIPINOS FOR LIFE (Love for Life, Integrity, Filipinism and Empowerment). We will be launching that organization this coming August 24, the 104th anniversary of the Birth of Our Nation. It was on that historic date in 1896, when the Katipunan, at the culmination of its four-year work of weaving together a first-ever tapestry of diverse communities on these islands, transformed itself from a simple association for gathering our people ("tipon") and validated the full sense of its name as the first-ever national state covering these islands. We sill soon place on this website a link to many living examples of the very special galing ng Pilipino.

..........Dare we all join in facing the challenge?  Let us therefore say it again, with more feeling and conviction this time, "Ipagmalaki ang Pagka-Pilipino!"  And let us all try to contribute our every thought, word and deed to the profound basis of this sense of pride.

Mabuhay tayong lahat!  Mabuhay sa atin ang dakilang diwa ng ating mga bayani!

Ed Aurelio C. Reyes
Founding President, SanibLakas ng Taongbayan Foundation
Program Director, SanibLakas Program Thrust for Human Development and Harmony
and Founding Executive Director (on leave), Kampanya para sa Kamalayan sa Kasaysayan
Makati City, August 7, 2000

..
/

back to the opening window